सुभिधा

सोय –
प्राथमिक आरोग्य केंद्र  – नाही
डिस्प्नसरी (सरकारी /खाजगी) – नाही
उपकेंद्र – नाही
अंगणवाडी – आहे. – 1– 0 – होय – होय.
प्राथमिक शाळा – आहे. – 1 – होय होय
माध्यमिक शाळा – नाही
बॅंक  – नाही.
पोस्ट आॅफीस  – नाही
सार्वजनिक शौचालय – होय – 07
पुरुषांकरिता शौचालय – होय – वैयक्तीक
महिला ंकरिता शौचालय – होय – वैयक्तीक
गावात सार्वजनिक ग्रंाालय उपलब्ध आहे का ? – नाही
डे्रनेजची सोय आहे का ? – नाही
होय असल्यास, लांबी (मिटरमध्ये) –––––––––
डे्रनेज उघडे आहे काय – नाही.
गवातील एकुण शोष खडयांची संख्या – 07
गावात वीज पुरवठा उपलब्ध आहे का ?– होय
गाव मुख्य रस्त्याला पक्या रस्त्याला जोडले आहे काय – होय
गावात दळणवळणाची सोय साधने उपलब्ध आहे काय ? – बस/टॅ्रक्स
पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्राेंतांविषयी माहिती –
1.विहीर – विहीर – होय – होय –
2.हातपंप – हातपंप – होय – होय
3.बोअर – होय – होय